سینما

ردکارپت

شب جمعه ای راه افتادیم با عیال بریم سینما، از چند ساعت قبل هم رفتیم تو سایت وزین سینما پردیس ملت بلیط رزرو کردیم، بماند که قرار بود طبق شنیده […]