controller

کدایگنیتر بر اساس سیستم توسعه Model-View-Controller پایه گذاری شده است. MVC یک روش در توسعه نرم افزار میباشد که در آن لایه منطق از لایه نمایش جدا میشود. در عمل زمانی […]