design goal

هدف تیم طراحی، کارایی بالا، قابلیت مناسب و انعطاف پذیری در یک بسته کوچک و سبک میباشد. برای تحقق این هدف، تیم طراحی بسیاری از معیارها را سنجیده اند و […]